Kapsalon Zen-Jo
Waversesteenweg 32, 3090 Overijse (Belgium)
Telefoonnummer: 023119321
Mail: info@kapsalonzenjo.be
BTW nummer: BE0502.831.865

ALGEMENE BEPALINGEN
De webshop van Kapsalon Zen-Jo heeft zijn maatschappelijke zetel te Overijse.  Deze onderneming valt onder het Belgische BTW nummer: BE0502.831.865 en biedt klanten de mogelijkheid aan om producten via de webwinkel online te kopen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant via de webshop.  Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Kapsalon Zen-Jo gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden.  

PRIJS
Alle vermelde prijzen worden uitgedrukt in de munteenheid Euro, telkens inclusief BTW.  Alle andere taksen of belastingen, transportkosten, administratieve kosten, reservatiekosten enz worden gedragen door de klant.

De prijs die opgegeven staat bij een artikel, is uitsluitend op het desbetreffende artikel dat woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto’s die afgebeeld staan bij het artikel geven enkel een decoratie weer en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AANBOD
De webshop wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld maar het is steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.  Zulke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kapzalon Zen-Jo niet.  De correctheid en volledigheid van de aangeboden informatie is slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Kapsalon Zen-Jo is in geen enkel geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet of drukfouten.

Wanneer een klant een specifieke vraag heeft i.v.m. producten, kleuringen, transport, leveringen,… enz. dient deze zich contact op te nemen met Kapsalon Zen-Jo via info@kapsalonzenjo.be.

Het aangeboden assortiment geldt zolang de voorraad strekt en kan elk moment aangepast worden of ingetrokken worden door Kapsalon Zen-Jo.  Kapsalon Zen-Jo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet beschikbare artikels/producten. 

BETAALPROCEDURES
De klant heeft de keuze uit verschillende betaalwijzen:
– Bancontact
– Maestro
– Visa
– Mastercard
– Diners

De transactiekosten voor online betaling worden door Kapsalon Zen-Jo gedragen.

LEVERINGEN
Artikelen die besteld worden via de webshop kunnen zowel door ons als door een externe partner geleverd worden. (Dit kan zijn zoals BPost, DPD,…)
Bestellingen worden geleverd op het door de klant meegedeeld leveringsadres.  Alle zichtbare schade of tekortkomingen van een artikel of levering moeten door de klant binnen 24u gemeld worden aan Kapsalon Zen-Jo.

Het risico wegens verlies of beschadigingen gaat over op de klant vanaf hij, of een door hem aangeduide derde partij (die niet de vervoerder is), de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kapsalon Zen-Jo was geboden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven, tot het volledige bedrag is betaald door de klant, eigendom van Kapsalon Zen-Jo.  
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kapsalon Zen-Jo te wijzen, indien aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

HERROEPINGSRECHT
Bij een aankoop van een artikel heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.  Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de klant aangewezen en aan Kapsalon Zen-Jo bekend gemaakte vertegenwoordiger.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden.  Indien hij wenst af te zien van zijn bestelling, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Kapsalon Zen-Jo retourneren. Tevens dient de klant contact op te nemen per mail met Kapsalon Zen-Jo: info@kapsalonzenjo.be

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEDENKTIJD
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.  Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De klant is alleen aansprakelijk van waardeverminderg van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

GARANTIE
Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de klanten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.  Er wordt gevraagd om steeds de oorspronkelijke verpakking van goederen te bewaren.

Voor artikelen die online worden aangekocht en bij de klant thuis zijn geleverd, dient de klant contact op te nemen met Kapsalon Zen-Jo en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Kapsalon Zen-Jo.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, leveringsdatum, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, indien tegenbewijs kan geleverd worden door klant.

PRIVACY
Kapsalon Zen-Jo respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke aanvraag doen om uw persoonlijke gegevens aan te passen en/of te corrigeren die onjuist of niet volledig zijn. 
Kapsalon Zen-Jo, Waversesteenweg 32, 3090 Overijse.  

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.  U kan hiervoor ons contacteren per mail: info@kapsalonzenjo.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijk informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens.  

BEWIJS
De klant aanvaard dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzonderling van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement van Kapsalon Zen-Jo zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.